صفحه اصلی / شرایط فروش

شرایط فروش

شرایط فروش ایکس ۲۲ دنده

شرایط فروش مدیران خودرو ایــکس ۲۲ دنده

مدل ۱۴۰۲

 ۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

60 درصد

پیش‌پرداخت

(تومان)

12 ماهه ۲۷,۵۵۶,۸۳۶

۱۸ ماهه ۱۹,۳۹۵,۵۱۶

۲۴ ماهه ۱۵,۳۴۱,۱۸۹

۳۶ ماهه ۱۱,۳۳۸,۸۵۲

۴۸ ماهه ۹,۳۸۸,۵۱۷

۶۰ ماهه ۸,۲۵۷,۵۵۳

اقساط

۱۲ الی  ۶۰ ماهه

(اقساط ۱  ماهه و ۳ ماهه)

قیمت نقدی :  ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان

شرایط فروش ایکس ۲۲ پرو دنده

شرایط فروش مدیران خودرو ایــکس ۲۲ پرو دنده

مدل ۱۴۰۲

 ۴۲۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان

60 درصد

پیش‌پرداخت

(تومان)

12 ماهه ۲۷,۵۵۶,۸۳۶

۱۸ ماهه ۱۹,۳۹۵,۵۱۶

۲۴ ماهه ۱۵,۳۴۱,۱۸۹

۳۶ ماهه ۱۱,۳۳۸,۸۵۲

۴۸ ماهه ۹,۳۸۸,۵۱۷

۶۰ ماهه ۸,۲۵۷,۵۵۳

اقساط

۱۲ الی  ۶۰ ماهه

(اقساط ۱  ماهه و ۳ ماهه)

قیمت نقدی :  ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰  تومان

شرایط فروش آریزو ۵ اسپورت

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو ۵ اسپورت

مدل ۱۴۰۲

 ۶۵۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان

60 درصد

پیش‌پرداخت

(تومان)

12 ماهه ۲۷,۵۵۶,۸۳۶

۱۸ ماهه ۱۹,۳۹۵,۵۱۶

۲۴ ماهه ۱۵,۳۴۱,۱۸۹

۳۶ ماهه ۱۱,۳۳۸,۸۵۲

۴۸ ماهه ۹,۳۸۸,۵۱۷

۶۰ ماهه ۸,۲۵۷,۵۵۳

اقساط

۱۲ الی  ۶۰ ماهه

(اقساط ۱  ماهه و ۳ ماهه)

قیمت نقدی :  ۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰  تومان

شرایط فروش فونیکس تیـــگو ۸ پـــرو مکـــــس

شرایط فروش مدیران خودرو فونیکس تیگـــو ۸ پـــرومکـــــس

مدل ۱۴۰۲

 ۱,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰(پرومکس)

 ۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰(پرومکس IE)

60 درصد

پیش‌پرداخت

(تومان)

12 ماهه ۸۵,۷۹۷,۶۰۵

۱۸ ماهه ۶۰,۳۸۷,۵۱۴

۲۴ ماهه ۴۷,۷۶۴,۴۵۵

۳۶ ماهه ۳۵,۳۰۳,۲۶۶

۴۸ ماهه ۲۹,۲۳۰,۹۴۲

۶۰ ماهه ۲۵,۷۰۹,۷۱۰

اقساط

۱۲ الی  ۶۰ ماهه

(اقساط ۱  ماهه و ۳ ماهه)

قیمت نقدی :  ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان (پرومکس)

قیمت نقدی :  ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان (پرومکس IE)

شرایط فروش ایکــس ۲۲ پــرو

شرایط فروش مدیران خودرو ایــکس ۲۲ پرو

مدل ۱۴۰۲

 ۵۲۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان

60 درصد

پیش‌پرداخت

(تومان)

12 ماهه ۲۷,۵۵۶,۸۳۶

۱۸ ماهه ۱۹,۳۹۵,۵۱۶

۲۴ ماهه ۱۵,۳۴۱,۱۸۹

۳۶ ماهه ۱۱,۳۳۸,۸۵۲

۴۸ ماهه ۹,۳۸۸,۵۱۷

۶۰ ماهه ۸,۲۵۷,۵۵۳

اقساط

۱۲ الی  ۶۰ ماهه

(اقساط ۱  ماهه و ۳ ماهه)

قیمت نقدی :  ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰  تومان

شرایط فــروش آریــزو ۵ توربو جدیـد

شرایط فروش مدیران خودرو آریــزو ۵ توربو جدید

مدل ۱۴۰۲

 ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

60 درصد

پیش‌پرداخت

(تومان)

12 ماهه ۳۳,۰۱۳,۲۶۳

۱۸ ماهه ۲۳,۲۳۵,۹۵۰

۲۴ ماهه ۱۸,۳۷۸,۸۴۱

۳۶ ماهه ۱۳,۵۸۴,۰۱۵

۴۸ ماهه ۱۱,۲۴۷,۵۰۲

۶۰ ماهه ۹,۸۹۲,۶۰۰

اقساط

۱۲ الی  ۶۰ ماهه

(اقساط ۱  ماهه و ۳ ماهه)

قیمت نقدی :  ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

شرایط فــروش ایکس ۵۵ پــرو

شرایط فروش مدیران خودرو ایکس ۵۵ پــرو

مدل ۱۴۰۱

 ۶۳۷,۲۰۰,۰۰۰ اکسلنت

 ۶۵۰,۴۶۰,۰۰۰ اکسلنت اسپورت

60 درصد

پیش‌پرداخت

(تومان)

اکسلنت

۱۲ ماهه ۳۹,۹۶۳,۶۲۱

۱۸ ماهه ۲۸,۱۲۷,۸۶۸

۲۴ ماهه ۲۲,۲۴۸,۱۸۰

۳۶ ماهه ۱۶,۴۴۳,۸۹۰

۴۸ ماهه ۱۳,۶۱۵,۴۶۵

۶۰ ماهه ۱۱,۹۷۵,۳۱۲

اکسلنت اسپورت

۱۲ ماهه ۴۰,۷۹۵,۲۵۶

۱۸ ماهه ۲۸,۷۱۳,۲۰۴

۲۴ ماهه ۲۲,۷۱۱,۱۶۰

۳۶ ماهه ۱۶,۷۸۶,۰۸۴

۴۸ ماهه ۱۳,۸۹۸,۸۰۰

۶۰ ماهه ۱۲,۲۲۴,۵۱۶

اقساط

۱۲ الی  ۶۰ ماهه

(اقساط ۱  ماهه و ۳ ماهه)

قیمت نقدی :  ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان (اکسلنت)

قیمت نقدی :  ۱,۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰  تومان (اکسلنت اس‍پورت)

شرایط فـروش تیــگو ۷ IE

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو  IE 7

مدل ۱۴۰۲

 ۸۶۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان

60 درصد

پیش‌پرداخت

(تومان)

12 ماهه ۴۵,۱۵۶,۶۳۴

۱۸ ماهه ۳۱,۷۸۲,۹۰۲

۲۴ ماهه ۲۵,۱۳۹,۱۸۷

۳۶ ماهه ۱۸,۵۸۰,۶۶۶

۴۸ ماهه ۱۵,۳۸۴,۷۰۶

۶۰ ماهه ۱۳,۵۳۱,۴۲۶

اقساط

۱۲ الی  ۶۰ ماهه

(اقساط ۱  ماهه و ۳ ماهه)

قیمت نقدی :  ۱,۴۳۷,۹۰۰,۰۰۰  تومان

شرایط فروش تیگو ۷ پــرو

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو ۷ پرو

مدل ۱۴۰۲

 ۱,۰۰۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان

60 درصد

پیش‌پرداخت

(تومان)

12 ماهه ۵۳,۴۳۵,۳۵۱

۱۸ ماهه ۳۷,۶۰۹,۷۶۸

۲۴ ماهه ۲۹,۷۴۸,۰۳۸

۳۶ ماهه ۲۱,۹۸۷,۱۲۲

۴۸ ماهه ۱۸,۲۰۵,۲۳۶

۶۰ ماهه ۱۶,۰۱۲,۱۸۸

اقساط

۱۲ الی  ۶۰ ماهه

(اقساط ۱  ماهه و ۳ ماهه)

قیمت نقدی :  ۱,۶۶۷,۸۰۰,۰۰۰  تومان

شرایط فــروش تیگو ۸ پــرو

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو ۸ پرو

مدل ۱۴۰۲

1,361,400,000

60 درصد

پیش‌پرداخت

(تومان)

12 ماهه ۷۲,۲۵۰,۶۱۵

۱۸ ماهه ۵۰,۸۵۲,۶۴۴

۲۴ ماهه ۴۰,۲۲۲,۶۹۹

۳۶ ماهه ۲۹,۷۲۹,۰۶۶

۴۸ ماهه ۲۴,۶۱۵,۵۳۰

۶۰ ماهه ۲۱,۶۵۰,۲۸۲

اقساط

۱۲ الی  ۶۰ ماهه

(اقساط ۱  ماهه و ۳ ماهه)

قیمت نقدی :  ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰  تومان

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017      فکس :  33559414 - 017

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر

<< در حال احداث>>

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     فکس :  33559414 - 017

مدیریت : آقای خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir