صفحه اصلی / فروش اقساطی MVM

فروش اقساطی MVM

شرایط فروش اقساطی محصولات MVM مدل ۹۸- تحویل فوری

 

مدل خودرو پیش پرداخت اقساط مبلغ هر قسط تعداد چک بیمه مبلغ چک بیمه

۳۱۵ اسپرت اکسلنت


 

۴۱۷/۶۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۲۹/۳۰۶/۵۹۰ در اقساط محاسبه شده است.
۴۹۱/۸۲۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۷۹/۸۵۵/۰۰۰ ۴ فقره ۱۸/۱۸۱/۰۰۰
۴۳۵/۷۸۱/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۸۲/۶۵۷/۰۰۰ ۴ فقره ۱۸/۱۸۱/۰۰۰
۴۷۸/۱۴۳/۰۰۰ ۴۸ ماهه ماهیانه ۳۰/۱۷۳/۰۰۰ ۳ فقره ۱۷/۸۹۱/۰۰۰

شرایط سازمانی

۴۳۵/۷۸۱/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۸۲/۶۵۷/۰۰۰ ۴ فقره ۱۸/۱۸۱/۰۰۰

X22 دنده ای لاکچری


 

۶۹۰/۸۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۳۱/۵۰۰/۳۵۰ در اقساط محاسبه شده است.
۷۷۰/۹۸۱/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۸۴/۹۱۹/۰۰۰ ۴ فقره ۲۰/۵۸۴/۰۰۰
۷۱۱/۳۸۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۸۷/۸۹۹/۰۰۰ ۴ فقره ۲۰/۵۸۴/۰۰۰
۷۵۶/۴۱۳/۰۰۰ ۴۸ ماهه ماهیانه ۳۲/۰۸۷/۰۰۰ ۳ فقره ۲۰/۲۵۵/۰۰۰

شرایط سازمانی

۶۲۵/۰۳۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۹۵/۲۲۴/۰۰۰ ۴ فقره ۲۰/۵۸۴/۰۰۰
X22 دنده ای اکسلنت اسپورت

۷۲۴/۸۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۳۳/۰۴۵/۲۸۰ در اقساط محاسبه شده است.
۸۰۸/۵۲۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۸۹/۰۹۹/۰۰۰ ۴ فقره ۲۱/۱۹۳/۰۰۰
۷۴۵/۹۹۳/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۹۲/۲۲۵/۰۰۰ ۴ فقره ۲۱/۱۹۳/۰۰۰
۷۹۳/۲۴۵/۰۰۰ ۴۸ ماهه ماهیانه ۳۳/۶۶۶/۰۰۰ ۳ فقره ۲۰/۸۵۵/۰۰۰
شرایط سازمانی ۶۵۵/۳۹۳/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۹۹/۹۱۱/۰۰۰ ۴ فره ۲۱/۱۹۳/۰۰۰

X22 اتومات لاکچری


 

۷۸۲/۴۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۳۵/۶۶۲/۵۸۰ در اقساط محاسبه شده است.
۸۷۲/۱۲۶/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۹۶/۱۸۰/۰۰۰ ۴ فقره ۲۲/۲۲۶/۰۰۰
۸۰۴/۶۲۶/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۹۹/۵۵۵/۰۰۰ ۴ فقره ۲۲/۲۲۶/۰۰۰
۸۵۵/۶۴۵/۰۰۰ ۴۸ ماهه ماهیانه ۳۶/۳۴۲/۰۰۰ ۳ فقره ۲۱/۸۷۱/۰۰۰

شرایط سازمانی

۷۰۶/۸۲۶/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۰۷/۸۵۱/۰۰۰ ۴ فقره ۲۲/۲۲۶/۰۰۰
X22 اتومات اکسلنت اسپورت

۸۱۵/۲۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۳۷/۱۴۵/۹۶۰ در اقساط محاسبه شده است.
۹۰۸/۳۴۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۰۰/۲۱۲/۰۰۰ ۴ فقره ۲۲/۸۱۴/۰۰۰
۸۳۸/۰۱۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۰۳/۷۲۸/۰۰۰ ۴ فقره ۲۲/۸۱۴/۰۰۰
۸۹۱/۱۷۵/۰۰۰ ۴۸ ماهه ماهیانه ۳۷/۸۶۵/۰۰۰ ۳ فقره ۲۲/۴۵۰/۰۰۰
شرایط سازمانی ۷۳۶/۱۱۴/۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۱۲/۳۷۲/۰۰۰ ۴ فقره ۲۲/۸۱۴/۰۰۰

X33 اسپورت


 

۸۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۴۶/۲۴۰/۸۹۰ در اقساط محاسبه شده است.
۹۳۹/۳۵۱/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۲۵/۷۱۵/۰۰۰ ۴ فقره ۲۵/۱۲۴/۰۰۰
۸۵۱/۱۲۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۳۰/۱۲۷/۰۰۰ ۴ فقره ۲۵/۱۲۴/۰۰۰
۹۱۷/۸۷۲/۰۰۰ ۴۸ ماهه ماهیانه ۴۷/۵۰۲/۰۰۰ ۳ فقره ۲۴/۷۲۳/۰۰۰

شرایط سازمانی

۷۳۳/۱۲۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۴۰/۱۳۶/۰۰۰ ۴ فقره ۲۵/۱۲۴/۰۰۰

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir