صفحه اصلی / فروش اقساطی CHERY

فروش اقساطی CHERY

مدل خودرو پیش پرداخت اقساط مبلغ هر قسط تعداد چک بیمه مبلغ چک بیمه

آریزو ۵ اتومات


 

۹۸۶/۴۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۴۴/۸۴۶/۰۴۰ در اقساط محاسبه شده است.
۱/۰۹۷/۳۸۳/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۲۱/۲۵۷/۰۰۰ ۴ فقره ۲۵/۸۸۴/۰۰۰
۱/۰۱۲/۲۸۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۲۵/۵۱۲/۰۰۰ ۴ فقره ۲۵/۸۸۴/۰۰۰
۱/۰۷۶/۶۳۶/۰۰۰ ۴۸ ماهه ماهیانه ۴۵/۸۱۷/۰۰۰ ۳ فقره ۲۵/۴۷۱/۰۰۰

 شرایط سازمانی

۷۶۵/۶۸۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۴۶/۴۳۱/۰۰۰ ۴ فقره ۲۵/۸۸۴/۰۰۰

تیگو ۵  IL


 

۱/۲۵۱/۶۰۰/۰۰۰ ۶۰ ماهه ماهیانه ۵۶/۷۷۳/۹۶۰ در اقساط محاسبه شده است.
۱/۳۹۰/۲۱۸/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۵۳/۸۵۸/۰۰۰ ۴ فقره ۳۰/۶۳۹/۰۰۰
۱/۲۸۲/۲۳۹/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۵۹/۲۵۷/۰۰۰ ۴ فقره ۳۰/۶۳۹/۰۰۰
۱/۳۵۵/۲۸۵/۰۰۰ ۴۸ ماهه ماهیانه ۵۶/۱۳۵/۰۰۰ ۳ فقره ۳۰/۱۵۰/۰۰۰

شرایط سازمانی

۹۶/۳۳۹/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۸۵/۷۹۹/۰۰۰ ۴ فقره ۳۰/۶۳۹/۰۰۰
تیگو ۷ IE

1/749/200/000 60 ماهه ماهیانه ۷۹/۰۸۵/۶۱۰ در اقساط محاسبه شده است.
۱/۹۳۹/۶۶۸/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۲۱۵/۰۲۷/۰۰۰ ۴ فقره ۳۹/۵۶۱/۰۰۰
۱/۷۸۸/۷۶۱/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۲۲۲/۵۷۲/۰۰۰ ۴ فقره ۳۹/۵۶۱/۰۰۰
۱/۸۹۰/۹۰۱/۰۰۰ ۴۸ ماهه ماهیانه ۷۸/۴۵۲/۰۰۰ ۳ فقره ۳۸/۹۳۰/۰۰۰
شرایط سازمانی ۱/۳۵۱/۴۶۱/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۲۵۹/۶۶۷/۰۰۰ ۴ فقره ۳۹/۵۶۱/۰۰۰
آریزو ۶ ۱/۹۳۴/۹۴۴/۰۰۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۱۶۱/۱۳۱/۰۰۰ ۴ فقره ۳۵/۴۴۴/۰۰۰

 

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبد کاووس – ابتدای جاده آزاد شهر – روبروی دانشگاه شرق گلستان

تلفن:   33388589 - 017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir

آدرس:

گنبدکاووس - میدان بسیج - ابتدای جاده مینودشت

تلفن:  33540450-017     داخلی 3 / فکس :  33559414 - 017

مدیر داخلی : خواجه         09115179460

وب سایت :     www.mvmdashti.ir